جهت انجام پروژه های ترجمه ای پیشنهادی در راستای اهداف پدافند غیرعامل فرم پیشنهاد و سند انتظار پروژه ترجمه را دریافت و به مرکز مطالعات ارسال نمایید.

   دانلود : فرم_پیشنهاد_و_سند_انتظار_پروژۀ_ترجمه.rar           حجم فایل 1355 KB
   دانلود : برگه_تایید_ناظر.pdf           حجم فایل 675 KB

اول صفحه